درخواست نمایندگی

نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام پدر (الزامی)

شماره شناسنامه (الزامی)

صادره از (الزامی)

تاریخ تولد (الزامی)

نام فروشگاه/شرکت (الزامی)

وضعیت مالکیت (الزامی)
 مالک سرقفلی اجاره ای

متراژ فروشگاه (الزامی)

آدرس فروشگاه/شرکت (الزامی)

تلفن فروشگاه/شرکت (الزامی)

آدرس محل سکونت (الزامی)

تلفن همراه(الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (اختیاری)

توضیحات

error: Content is protected !!